【nhấp vào đây】Phòng ngừa thương hàn và phó thương hàn(Trang 2)預防傷寒及副傷寒(越文)‌.pdf