【nhấp vào đây】Phòng ngừa bệnh lỵ amip(Trang 2)預防阿米巴痢疾(越文)‌.pdf